Regulamin

Regulamin cukierni internetowej cupcakecorner.pl

 1. Cukiernia internetowa cupcakecorner.pl prowadzona jest przez CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Krakowie, 31-126 Kraków,
  ul. Michałowskiego 14, NIP: 6762419752, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357986 zwaną dalej Cukiernią internetową.
 2. Regulamin cukierni internetowej określa zasady zamawiania za pośrednictwem strony internetowej https://www.cupcakecorner.pl/ wyrobów cukierniczych i gadżetów oferowanych przez cukiernię internetową, oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Klient – konsumenci oraz osoby fizyczne i prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną nie będące konsumentami, składające zamówienie w cukierni internetowej
 4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą zamówienia w cukierni internetowej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Wyrób cukierniczy – cupcakes oraz inne wypieki szybko psujące się oferowane przez cukiernię internetową, mające krótki termin przydatności
 6. Dodatki do wyrobów cukierniczych – świeczka, posypka, symbol litery, symbol cyfry, umieszczane na wyrobie cukierniczym, dostępne za  dodatkową opłatą
 7. Gadżety – produkty nie będące wyrobami cukierniczymi
 8. Usługodawca – CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Krakowie, 31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 14, NIP: 6762419752, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357986
 9. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 11. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia
 12. Pliki cookies to informacje wysyłane przez serwis internetowy cukierni internetowej, który odwiedza Klient i zapisywane na końcowym urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie), z którego korzystał Klient odwiedzając stronę cukierni internetowej, za pomocą których zapisywane są preferencje Klienta, zapamiętywane jest logowanie do serwisu czy towary zamówione bądź dodane do koszyka
 13. Kontakt z konsumentem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie odpowiednio na adres e-mail lub numer telefonu podany przez konsumenta podczas składania zamówienia.
 14. Kontakt z cukiernią internetową odbywa się za pomocą: a) poczty elektronicznej na adres: zamówienia@cupcakecorner.pl
  b) telefonicznie: 12 341 42 72
 15. Ceny wyrobów cukierniczych, dodatków do wyrobów cukierniczych oraz gadżetów są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
 16. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT”.
 17. Cukiernia internetowa akceptuje płatności PayU. Płatność taka dokonywana jest bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w cukierni internetowej. Zasady dokonywania płatności w ten sposób odbywają się na zasadach określonych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, dostępnych na stronie: www.payu.pl .
 18. Z uwagi na politykę świeżości stosowaną przez cukiernię internetową, wyroby cukiernicze można zamawiać z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem i należy odebrać je w określonym w złożonym zamówieniu dniu odbioru.
 19. Odbiór zamówienia możliwy jest tylko w godzinach pracy lokalu, który wskazany został jako punkt odbioru w złożonym zamówieniu, powołując się na numer zamówienia podany przez cukiernię internetową w przesłanym Klientowi potwierdzeniu złożenia zamówienia. Po dokonaniu wyboru punktu odbioru, Klient zobowiązany jest dokonać wyboru godziny odbioru zamówienia.
 20. Jeżeli zamówione wyroby cukiernicze nie będą spożywane bezpośrednio po odbiorze, należy przechowywać je w warunkach chłodniczych, nie dłużej niż przez 48 godzin.
 21. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 22. W celu złożenia zamówienia należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienie tj: 1. Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e- mail, a w przypadku firm dane do faktury Vat tj.  Nazwę Firmy, adres, kod pocztowy, Miasto i NIP , 2. wybrać datę i miejsce odbioru,  3. wybrać Towary zamieszczone na stronie internetowej
 23. Następnie należy dokonać potwierdzenia zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. ZAMÓW”.
 24. Łączna cena zamówionych Towarów widoczna na stronie internetowej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 25. Cukiernia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Cukierni o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 26. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 22 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Cukiernią.
 27. Cukiernia internetowa przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu dokonania płatności przez operatora płatności.
 28. Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia na wyroby cukiernicze złożonego za pośrednictwem https://www.cupcakecorner.pl/z uwagi na fakt, że są to rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu, mające krótki termin przydatności do użycia.
 29. Z uwagi na częste sezonowe zmiany w menu oraz możliwość dokonywania zakupów z dużym wyprzedzeniem, w razie wystąpienia braku zamówionego wyrobu cukierniczego, cukiernia poinformuje o tym fakcie konsumenta przed realizacją zamówienia, a konsument ma prawo wówczas do rezygnacji z całości zamówienia, bądź do rezygnacji z wyrobu cukierniczego którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego wyrobu cukierniczego na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 30. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu gadżetów w terminie 14 dni od daty wydania konsumentowi gadżetu, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, udostępnionego na stronie www.cupcakecorner.pl/docs/withdrawal.docx, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.
 31. Reklamacja powinna zawierać: - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  zamowienia@cupcakecorner.pl lub - pisemnie na adres CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Krakowie, 31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 14 .
 32. Reklamacja powinna zawierać: − dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz umożliwiające identyfikację jako osobę zamawiającą w cukierni internetowej − okoliczności uzasadniające reklamację.
 33. Cukiernia internetowa zobowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w reklamacji adres Klienta.
 34. Za pośrednictwem strony internetowej, na warunkach określonych w Regulaminie, cukiernia internetowa świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne: a) umożliwienie zawierania umów sprzedaży na odległość za pomocą Koszyka,
  b) subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,
 35. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 36b zawierana jest na czas nieokreślony.
 36. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 36  ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub rezygnację z Newslettera albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 37. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi , o której mowa w pkt 36 za porozumieniem stron.
 38. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 36a zawierana jest na czas określony – realizacji zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 39. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 40. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę odbywa się z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów, w szczególności Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych oraz naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich,
 41. Wszelkie spory, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Krakowie. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Regulamin aplikacji mobilnej

CUPCAKE CORNER BAKERY 

§ 1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci kawiarni „CUPCAKE CORNER BAKERY”, których właścicielem jest CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Krakowie, 31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357986, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 6762419752, numer REGON: 121225580, realizowany za pomocą aplikacji mobilnej.
 2. Organizator – CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Krakowie, 31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 14, NIP: 6762419752, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357986.
 3. Aplikacja – bezpłatny program obsługiwany przez telefony z systemem operacyjnym Android i iOS do pobrania ze sklepów Google Play oraz App Store, który umożliwia uczestnictwo w programie. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi sczytanie unikalnego kodu kreskowego oraz zbieranie punktów.
 4. Uczestnik – klient Kawiarni, będący konsumentem i dokonujący zakupu usług gastronomicznych oraz produktów w Kawiarniach, spełniający wymogi niniejszego regulaminu, który pobrał i zainstalował Aplikację.
 5. Zamówienie cateringowe – pojedyncze zamówienie od jednego użytkownika, którego ilość produktów przekracza jednorazowo 36 sztuk cupcakes.
 6. Kawiarnia – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polski, objęty Programem, należący do sieci kawiarni „CUPCAKE CORNER BAKERY”, których właścicielem jest Organizator;

Kawiarnie objęte programem lojalnościowym to:

- Cupcake Corner Bakery, 31-005 Kraków, ul. Bracka 4
- Cupcake Corner Bakery, 31-005 Kraków ul. Grodzka 48
- Cupcake Corner Bakery, 31-326 Kraków, ul. Michałowskiego 14
- Cupcake Corner Bakery, 31-009 Kraków, ul. Szewska 22
- Cupcake Corner Bakery, 00- 021 Warszawa, ul. Chmielna 21
- Cupcake Corner Bakery, 00-552 Warszawa, Plac Konstytucji 2

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 15.09.2017 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Ze względu na nieoznaczony czas trwania Programu, Organizator stosownie do art. 919 § 2 kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem Aplikacji oraz komunikatu w Kawiarniach.
 3. Programem nie są objęte Zamówienia cateringowe obejmujące zakup jednorazowo ponad 36 szt. Cupcakes oraz zakupów, na które wystawiana jest faktura VAT.

§ 3

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia), które pobrały i zainstalowały Aplikację. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestniczą w Programie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Uczestnikami programu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym pracownicy Kawiarni) oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu.
 3. Do korzystania z Aplikacji niezbędna jest rejestracja z wykorzystaniem aktualnego adresu e-mail lub posiadanie konta w serwisie Facebook.com.
 4. Rejestracja w Programie jest równoznaczna ze zgodą na przesyłanie informacji handlowych od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora.
 5. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa poprzez odinstalowanie Aplikacji, likwidację konta w serwisie Facebook.com, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu uczestnika z udziału w Programie lub w razie śmierci uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik powinien złożyć na piśmie i wysłać na adres: 31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 14. W chwili zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zostanie zablokowana możliwość zbierania punktów.
 6. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów w ramach Programu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i blokadzie Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pracowników Kawiarni.
 7. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup i stanowiących podstawę przyznania punktów w ramach Programu.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4

Zasady Programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie instalując Aplikację na swoim telefonie oraz skanując unikalny kod kreskowy po dokonaniu zakupów produktów w Kawiarniach CUPCAKE CORNER BAKERY.
 2. Punkty w Programie przyznawane będą według zasady, że każde 6 zł (słownie: sześć złotych) wydane w Kawiarni oznacza 1 punkt w Programie.
 3. Uzyskanie przez Uczestnika:

podczas kolejnych zakupów w Kawiarni.

 1. Uczestnik może sprawdzić saldo punktów uzbieranych w Programie w każdym momencie jego trwania za pomocą Aplikacji, w zakładce KARTA LOJALNOŚCIOWA.
 2. Świadczenia o których mowa w ust. 3 przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź na inne świadczenia.
 3. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną skasowane. Za skasowane punkty nie przysługuje ekwiwalent.
 4. W ramach Programu Organizator może przeprowadzać inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiające uzyskanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu, a korzystanie z nich jest dobrowolne. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą w Kawiarniach, za pośrednictwem komunikacji marketingowej lub przesyłane w wiadomości e-mail.
 5. Suma wartości zniżek uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 200 zł (słownie: 200 zł).
 6. W przypadku Uczestnika, który w nagrodę za uzbierane punkty uzyskał jednorazowo w Programie zniżkę o wartości powyżej 200 zł (słownie: dwieście złotych), przychód z tytułu otrzymania tej nagrody nie łączy się z innymi przychodami uzyskanymi przez Uczestnika w danym roku podatkowym, jak również na Uczestniku ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym Urzędem Skarbowym. Uczestnik programu otrzyma od Organizatora w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa deklaracje według wzoru PIT – 8C, umożliwiające dokonanie stosownych rozliczeń.

§ 5

Aplikacja CUPCAKE CORNER BAKERY

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje są własnością organizatora i są bezpłatnie udostępniane Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden uczestnik może jednokrotnie zainstalować aplikację.
 2. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń mobilnych spełniających opisane niżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z właściwego sklepu i prawidłowo zainstalują na urządzeniu mobilnym.
 3. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store – IOS w wersji minimum 6.x i nowsze

b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 2.3 i nowsze 

 1. Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem a ponadto w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.
 2. Posiadanie zainstalowanej Aplikacji jest warunkiem niezbędnym do otrzymywania świadczeń w ramach Programu.
 3. Organizator zastrzega, że niektóre spośród działań ogłaszanych przez Aplikację i przesyłanych za jej pośrednictwem będą przysługiwać wyłącznie Uczestnikom aktywnie korzystającym z Aplikacji.
 4. Do prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci internet.

§ 6

Reklamacje 

 1. Organizator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem aplikacji, zapewniający poprawność jej działania, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich jej funkcjonalności, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Organizator programu:

a)     nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Użytkownik utraci zebrane dotychczas punkty – w wyniku likwidacji przez Uczestnika konta na portalu Facebook.com, zablokowania konta Uczestnikowi przez serwis Facebook.com, blokady lub braku działania konta e-mail, którego Użytkownik użył do rejestracji lub działania zmuszające Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu.

b)     szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich,

c)     szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,

 1. W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres: info@cupcakecorner.pl. Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuację w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Kawiarniach oraz na stronie internetowej. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z Programem.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Uczestnik możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego regulaminu lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Organizatora, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Programu, poprawy ochrony prywatności Uczestników i zapobieganiu nadużyciom.
 4. O zmianie regulaminu Organizator powiadamia Uczestników na adres e-mail. Informacja zmianie regulaminu jest również zamieszczana na stronie internetowej.
 5. Zmieniony regulamin wiąże Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.